Een meerjaren onderhoudsplan

De basis voor gedegen VvE beheer is het aanwezig zijn van een meerjaren onderhoudsplan, ook wel MJOP genoemd. In het MJOP staat precies beschreven welk (groot) onderhoud de aankomende jaren nodig is en wat de bijbehorende kosten hiervoor zijn. Hierdoor wordt achterstallig onderhoud en verval van het complex voorkomen. Bovendien geeft een MJOP meer financiele zekerheid aangezien het zicht geeft in de kosten voor onderhoud in de aankomende jaren.

Een meerjaren onderhoudsplan is bij wet verplicht en wordt opgesteld aan de hand van (recente) inspectiegegevens. Op basis van de kostenraming voor de komende 10 jaar kan de opbouw van de voorziening groot onderhoud worden bepaald. Actys VvE adviseert wat er op korte en lange termijn gereserveerd dient te worden om te kunnen anticiperen op het komende groot onderhoud. Het onderhouden van het complex en het voorkomen van achterstallig onderhoud beperkt verval van de bouwdelen en voorkomt mogelijke calamiteiten zoals lekkages, verstoppingen, enzovoort.

De technisch manager van Actys VvE stelt het meerjaren onderhoudsplan voor de VvE op. Allereerst worden alle gezamenlijke delen van het gebouw, waarvan het onderhoud onder de verantwoordelijkheid van de VvE valt, geïnspecteerd en geïnventariseerd. Denk hierbij aan het dak, de gevel, de galerijen, maar ook de gemeenschappelijke ruimten en alle technische installaties. Het MJOP geeft inzicht in achterstallig onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw die direct aangepakt moet worden. Tevens verkrijgt de VvE inzicht in terugkerend onderhoud, zoals schilderwerk en groot onderhoud dat eens in de zoveel jaar nodig is. De inventarisatie van de bouwdelen is op basis van economische levensduur. Uiteraard hoort hier ook een financieel plaatje bij zodat de VvE goed en duidelijk inzicht krijgt in de benodigde bedragen voor de aankomende jaren. Hiermee kan een passend reservefonds opgebouwd worden. Het MJOP vormt daarmee een belangrijk vergaderdocument voor de Vergadering van Eigenaars en dient als leidraad voor de in gang te zetten renovaties.

Het meerjaren onderhoudsplan helpt ook om potentiële kopers van een appartement over de streep te trekken. Tegenwoordig willen potentiële kopers namelijk exact weten wat de staat van onderhoud van het appartementencomplex is, wat zij voor toekomstige verplichtingen hebben en of de kas van de VvE voldoende gevuld is om het aankomend onderhoud te kunnen opvangen. Dergelijke gegevens kunnen doorslaggevend zijn voor een potentiële koper om al dan niet tot een koop over te gaan. Een volledig en overzichtelijk meerjaren onderhoudsplan mag dan ook niet ontbreken.

Het Actys VvE Meerjaren Onderhoudsplan:

De basis voor het goed beheren van uw vereniging is het aanwezig zijn van een meerjaren onderhoudsplan. Tegenwoordig is het ook een wettelijke verplichting voor de vereniging om deze te laten maken. Actys VvE kan dit tegen een vergoeding voor u (laten) opstellen. Vanuit een meerjaren onderhoudsplan volgen jaarlijks werkzaamheden.

Omdat u het gebouw als eigenaar deelt met andere eigenaren, heeft u in gezamenlijkheid de zorg voor goed onderhoud.

Een uitgebreid opgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP) bestaat uit de volgende twee onderdelen:

  • Bouwkundig onderzoek
  • Financieel onderzoek

Bouwkundig onderzoek

Het MJOP bestaat uit een gedetailleerde opsomming van alle onderdelen van het complex, zowel bouwkundig als installatie-technisch, die periodiek onderhouden moeten worden. Daarbij is de inhoud van de splitsingsakte leidend. Hierin staat benoemd welke onderdelen een gezamenlijk karakter hebben maar ook welke onderdelen van het gebouw door iedere individu zelf moet worden onderhouden. Dit laatste staat niet in een meerjaren onderhoudsplan.

Op basis van een onderzoek van het complex ter plaatse wordt onderzocht wat de staat is van onderhoud op dat moment en welke onderdelen reeds vervangen dienen te worden. Ieder onderdeel van het complex heeft een bepaalde onderhoudsinterval en levensduur. Vervolgens wordt per onderdeel in kaart gebracht hoeveel eenheden (b.v. m2) van ieder onderdeel in het complex aanwezig is met daaraan een tarief gekoppeld per eenheid. Al deze gegevens geven een inzicht in de te verwachten kosten in de komende jaren welke als onderbouwing dient voor de reservering ten behoeve van het groot onderhoud van uw VvE.

Financieel onderzoek

Nu de te verwachten kosten in de komende jaren inzichtelijk is gemaakt, is het van belang om de reservering ten behoeve van het groot onderhoud nader te bekijken; hoeveel is en wordt er gereserveerd? Middels overzichtelijke berekeningen (en een grafiek) wordt getoond wat het beginsaldo is van de reservering, de jaarlijkse dotatie (het bedrag van de jaarlijkse reservering groot onderhoud) en de te verwachten kosten per jaar. Hiermee wordt snel duidelijk waar in de komende jaren eventueel te weinig geld in kas is. Hierop kan het bedrag van de reservering worden aangepast, indien nodig.

Vanuit de meerjaren onderhoudsbegroting (planmatig onderhoud) zal Actys VvE jaarlijks de leden informeren of er noodzaak is voor het uitvoeren van de werkzaamheden genoemd in dat jaar.

Actys VvE draagt zorg voor het bestek en de offertes waarna wij u van advies voorzien zodat u juiste keuze kunt maken om een partij de opdracht te gunnen. Na toestemming vanuit de Vergadering zal Actys VvE de communicatie met zowel de bewoners/ eigenaren als met de aannemer verzorgen. Dit houdt o.a. in het toezien op de juiste uitvoering volgens offerte en bestek, overleg met de uitvoerder, het verzorgen van een gefaseerde oplevering, het begeleiden van bijkomende (herstel)werkzaamheden, het tussentijds rapporteren aan het bestuur van de VvE inzake de ontwikkelingen, inventariseren en oplossen van belemmeringen zoals zonweringen, beplantingen enzovoort.. Acyts VvE zal u gedurende het begeleidingstraject volledig ontzorgen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!